Par mums

Sākums » Par mums» PAR MUMS

PAR MUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir dibināta 26.03.2002. ar Rīgas domes lēmumu Nr. 1168, lai veicinātu dzīvojamā fonda attīstību, nodrošinātu mājokļu un citu nekustamā īpašuma objektu būvniecību un atjaunošanu Rīgā, kā arī, lai optimizētu Rīgas pilsētas pašvaldības funkciju izpildi.

             Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējumu, kas apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3345, SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību un atjaunošanu, sabiedrisko objektu projektēšanu, rekonstrukciju un būvniecību, racionālu un lietderīgu Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

 

            Savā līdzšinējā darbībā RPB ir koncentrējies uz diviem galvenajiem darbības virzieniem:

            1.   Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība;

            2.   Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšana un apsaimniekošana.

            RPB nepārtraukti strādā pie savas darbības pilnveidošanas. 2012.gada nogalē RPB uzsāka iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu un kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 ieviešanu, ar mērķi paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti, optimizēt organizācijas pārvaldības modeli, kā arī identificēt un mazināt ar uzņēmuma darbību saistītos riskus. RPB joprojām tiek turpināta uzsāktā iekšējās kontroles sistēmas un kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 pilnveidošana, kā rezultātā 2016. gadā notika sistēmas resertifikācija un tika izsniegts sertifikāts ar apliecinājumu, ka RPB vadības sistēma ir atbilstoša vadības sistēmu standarta ISO 9001:2015 prasībām, sertifikācijas joma: Nekustamo īpašumu pārvaldīšana, būvniecība. RPB ir viena no nedaudzajām pašvaldību kapitālsabiedrībām Latvijā, kuras ir ieguvušas starptautisko sertifikātu, kas apliecina, ka RPB darbība ir atbilstoša starptautiskajiem labas pārvaldības principiem.

            RPB un tās darbību raksturojošie rādītāji:

·        Pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošie dzīvokļi – 5955;

·        Pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošās dzīvojamās mājas – 65 (t.sk. sociālās dzīvojamās mājas- 17);

·        RPB apsaimniekošanas process atbilst visām starptautiskā kvalitātes standarta ISO 9001:2015 prasībām;

·        Darbinieku skaits – 175, no kuriem 82% ir speciālisti/sētnieki/apkopēji/strādnieki un 18% ir administratīvie darbinieki;

·        Daļu īpašnieks – 100% Rīgas pilsētas pašvaldība;

·        Pamatkapitāls EUR 42 344 756 (42 344 756 daļas).

                          ·        Valsts un pašvaldības budžetā 2018. gadā veiktas iemaksas 2 655 496.42 EUR apmērā.

             Lai nodrošinātu labākus sadzīves apstākļus un komfortu, RPB nodrošina īrniekiem šādus dzīvojamās mājas uzturēšanas pakalpojumus – liftu, ārdurvju kodu sistēmu, elektroenerģiju mājas koplietošanas telpu un teritorijas apgaismošanai un inženierkomunikāciju ierīču darbināšanai un ugunsdzēsības signalizāciju, kā arī atsevišķās mājās – videonovērošanu. Atsevišķas mājas ir aprīkotas ar individuāliem siltumenerģijas skaitītājiem katrā dzīvoklī vai arī alokatoriem, kas iedzīvotājiem dod iespēju ekonomēt izdevumus par siltumenerģiju.

            SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” neveic nekāda veida ziedojumus vai dāvinājumus.

 

ISO sertifikāts

Statūti

Ētikas kodekss

Ētikas komisijas nolikums

Nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība

SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" vidēja termiņa stratēģija 2019. - 2022. gadam

Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programma 2014. - 2018. gadam

2015.gada 1.ceturkšņa operatīvais pārskats

RPB atlīdzības noteikšanas principi

RPB 2014.gada pārskats

Ugunsdrošības kārtība RPB apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īrniekiem, īpašniekiem

Operatīvais pārskats uz 30.06.2015.

Operatīvais pārskats uz 30.09.2015.

Operatīvais pārskats uz 31.12.2015.

Operatīvais pārskats uz 31.03.2016.

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to
noteikšanas kritērijiem institūcijā

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu
grupām

Operatīvais pārskats uz 30.06.2016.

Operatīvais pārskats uz 30.09.2016.

RPB 2015.gada pārskats

2016. gada operatīvais pārskats

Operatīvais pārskats uz 31.03.2017.

RPB 2016.gada pārskats

Operatīvais pārskats uz 30.06.2017.

Operatīvais pārskats uz 30.09.2017.

Operatīvais pārskats uz 2017.gads

RPB 2017. gada pārskats 

Operatīvais pārskats uz 31.03.2018.

Operatīvais pārskats uz 30.06.2018.

Privātuma politika darbinieki 04.12.2018

Privātuma politika klienti 04.12.2018

RPB 2018. gada pārskats 

Operatīvais pārskats uz 01.04.2019.

BAC pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031,  e-pasts:  bac@riga.lv)

Ar datu aizsardzību saistītajos jautājumos var vērsties pie SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" datu aizsardzības speciālista Aigara Šturma, e-pasta adrese: aigars.sturms@gmail.com