Pamatojoties uz 2014.gada 8.jūlija Rīgas domes lēmumu Nr.1367 „Par nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 28, Rīgā (kadastra Nr.01000702221), ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas pilsētbūvnieks” pamatkapitālā dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas rekonstrukcijai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju” un Rīgas domes 2014.gada 8.jūlija lēmumu Nr.1366 “Par sociālās dzīvojamās mājas ar sociālajiem dzīvokļiem Aglonas ielā 35, k-1, Rīgā, projektēšanu, rekonstrukciju un finansēšanu” RPB 2014.gada jūlijā no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (turpmāk – Departaments) saņēma divus projektus: dienesta viesnīcas (lit. 001) rekonstrukcija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ieriķu ielā 28, Rīga un dienesta viesnīcas (lit. 012) rekonstrukcija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Aglonas ielā 35, k-1, Rīga.

          Iepriekš minētos projektus Departaments nodeva, lai RPB veiktu iepirkumu procedūru būvdarbu veikšanai un projektēšanai, un turpinātu īstenot Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programmu.

 

Ēkas Ziepju ielā 11, Rīgā rekonstrukcija

 

                Atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam prasībām, dzīvokļu palīdzības sniegšanai ir nepieciešami četristabu un trīsistabu dzīvokļi. Izstrādājot Ēkas pārbūves būvprojektu, tiks ieplānoti dzīvokļus ar šādu orientējošo proporcionālo sadalījumu: četristabu dzīvokļi – 25%; trīsistabu dzīvokļi – 40%; divistabu dzīvokļi – 20%; vienistabas dzīvokļi – 15%.

Ēkas pagrabstāvā, pēc Rīgas domes Labklājības departamenta pasūtījuma, ir plānots izvietot dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un dienas aprūpes centru Rīgas Sociālā dienesta klientu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm.

Šobrīd ēka ir neapdzīvota, iekonservētā stāvoklī, ar aizdarītiem logiem un durvīm. Ēkai jāmaina iekšējais plānojums, jānomaina visas iekšējās un uz ēku attiecināmās komunikācijas (elektroapgāde, ūdensvads, kanalizācija, vājstrāvu tīkli, utt.). Jānomaina visas bojātās konstrukcijas. Ēkai nepieciešams izbūvēt liftu..

                Projektu plānots uzsākt 2019. gada 3. ceturksnī. Plānotais izpildes termiņš ir 2020.gada 4. ceturksnis. Plānotās aptuvenās būvniecības izmaksas – 5 miljoni EUR.

 

Mežrozīšu ielas ēku kompleksa 2. kārta

 

                Kompleksa otrajā kārtā paredzēts realizēt sociālo dzīvojamo māju būvniecību ~14 500 m2 platībā, ar kopējo dzīvokļu skaitu ne mazāku kā 391, kā arī pēc Rīgas domes Labklājības departamenta pasūtījuma plānots izbūvēt telpas dienas aprūpes centram un ne mazāk kā 32 grupu dzīvokļus. Otrās kārtas realizācija notiks pēc pirmās kārtas pabeigšanas un tai tiks organizēts jauns projektēšanas un būvniecības iepirkums. Mežrozīšu ielas ēku kompleksa pirmās kārtas būvprojekta izstrādes laikā uz iesniegumu ar lūgumu izdot būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem objektam “Trīs sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru jaunbūve” Rīgas pilsētas būvvalde 10.07.2017. vēstulē Nr.BV-17-8527-nd izvērtējot Būvprojekta saturu kopsakarībā atteicās izdot būvatļauju un ņemot vērā Jaunbūves apjoma multifunkcionālo raksturu un projektējamā ēku kompleksa sabiedrisko noslodzi un nozīmi kvartāla pilsētbūvnieciskās attīstības kontekstā lūdza izvērtēt iespēju izvietot Jaunbūvi blakus esošajā Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritīgā zemesgabalā kvartāla robežās. Pārrunu ar būvvaldi rezultātā, tika pieņemts lēmums pirmās kārtas ēkas izvietot daļā no zemesgabala, kas bija paredzēts otrajai kārtai un attiecīgi otrā kārta tiks izbūvēta atlikušajā zemes gabala daļā un zemesgabalā, kas sākotnēji bija paredzēts pirmajai kārtai. Līdz ar to ir iespējamas izmaiņas gan dzīvojamo māju platībā, gan arī dzīvokļu skaitā. Šajā sakarā pašlaik ir noslēgts līgums par jauna apbūves priekšlikuma izstrādi kompleksa 2.kātai.

                Projektu plānots uzsākt 2020. gada 1. ceturksnī. Plānotais projektēšanas termiņš ir 8 mēneši, būvniecības – 14 mēneši. Otrās kārtas projektēšanas un būvniecības izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar Rīgas domes 17.05.2016. lēmumu Nr.3786, sastāda 16,4 miljonus EUR.

 

Ēkas Lielupes ielā 1 k-10 rekonstrukcija.

 

                Dzīvojamā ēka, kas šobrīd ir neapdzīvota, iekonservētā stāvoklī, ar aizdarītiem logiem un durvīm un ar demontētiem iekšējiem un atslēgtiem ārējiem inženiertīkliem.

 

AS “Inspecta Latvia” ir veikusi Tehnisko apsekošanu, tās rezultāti ir apvienoti Tehniskās apsekošanas atzinumā. Saskaņā ar to, ēkas nesošās konstrukcijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un ēka, veicot nepieciešamos atjaunošanas darbus, ir derīga turpmākajai ekspluatācijai. Secinājumos ir norādīts, ka neskatoties uz nelabvēlīgajām gruntīm, ir jāņem vērā, ka aptuveni 60 gadu ekspluatācijā dūņu un smilšaino dūņu slāņi ir konsolidējušies zem esošās slodzes (iespējams, ir izbeigusies primārā filtrācijas konsolidācija) un notiek tikai nelielas intensitātes sekundārās – šļūdes deformācijas pie hidrostatiskā porūdens spiediena. Veicot ēkas pārbūvi, iespējams izbūvēt orientējoši 33 vienistabas, 21 divistabu un 7 trīs istabu dzīvokļus, kas ir optimālākais variants, ņemot vērā ēkas konfigurāciju, vai arī, piemēram, 68 vienistabas un 7 divistabu dzīvokļus. Iespējami arī citi dzīvokļu skaita un lieluma attiecibu varianti. Kopējais orientējošais dzīvokļu skaits 60 – 75.

                Projektu plānots uzsākt 2020. gada 3. ceturksnī. Plānotais izpildes termiņš ir 2022.gada 1. ceturksnis. Plānotās aptuvenās būvniecības izmaksas – 5 miljoni EUR.